• Bản đồ cảng biển Việt Nam
  • Cảng biển phía Bắc Việt Nam
  • Thông số luồng cảng Cái Lân
  • Đội xe của công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
  • Quy hoạch cảng Cái Lân quy mô 9 bến
  • Bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân
  • Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư
  • Thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
image
image
Bài viết mới

Thông báo công văn chốt danh sách cổ đông của VSD
15-05-2018 09:20

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố công văn đến số 1672/TB-VSD của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 10/5/2018 về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán cụ thể như sau:Công văn giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC đã được kiểm toán năm 2017
10-05-2018 16:08

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng công bố toàn văn bản Công văn giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC đã được kiểm toán năm 2017, cụ thể như sau:Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
10-05-2018 16:03

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cụ thể như sau:Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông bất thường ngày 30 tháng 6 năm 2018
10-05-2018 10:49

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố bản Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 cụ thể như sau:Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
08-05-2018 11:36

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 cụ thể như sau:Lĩnh vực hoạt động chính

image